Follow

🇮🇷🐘
چرا تو فارسی به پلیس‌ها نمی‌گیم خوک؟

@arh
چون دوستشون داریم؟!

@arh بله که دارم. نمیدونم شما کجا زندگی می‌کنی ولی جایی که ما زندگی می‌کنیم اگه راهنمایی رانندگی نبود ملت هییییچ قانونی رو رعایت نمی‌کردن. یا شیشه ها رو محض خنده میریختن پایین. دومی رو تو پارک آب و آتش به چشم دیدم. اینجایی که من هستم ما همه بی‌فرهنگیم و اگه پلیس نبود در هم میذاشتیم

@saeb
البته شما پلیس نیازی نداری، شما به ناظم نیاز داری. پلیس کارش چیز دیگه‌ست.

@saeb
نه این تفاوت سیب‌زمینی گندیده و چیپسه. تازه همه هم ناظم نمی‌خوان.

Sign in to participate in the conversation
ARH's Mastodon

Personal Mastodon instance of Ali Reza Hayati.